Praktijkinformatie

Wij zijn een NHG-geaccrediteerde huisartsenpraktijk, waarin nauw wordt samengewerkt tussen de huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes. Onze samenwerking kan voor u betekenen dat uw vraag of probleem ook door een van onze doktersassistentes of praktijkondersteuners kan worden opgelost. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts en zijn opgeleid om medische vragen te beantwoorden.

Als patiënt kunt u door beide artsen gezien worden. Op de meeste dagen zijn zij afwisselend aanwezig. Als een van de twee artsen afwezig is, kunt u terecht bij de andere huisarts of, als een specifieke behandeling (denk bijvoorbeeld aan het geven van een specifieke injectie of het plaatsen van een spiraal etc) door één van de twee artsen wordt uitgevoerd.

Webagenda

Via de webagenda kunt u dag en nacht online een afspraak maken voor het spreekuur
(niet bij spoed afspraken, daarvoor de assistente bellen).
Klik hier voor meer informatie.

OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag (m.u.v. feestdagen)

Van 08:00 en 17:00 uur zijn we altijd telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen en zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.
Van 08:00–12:00 uur is de praktijkassistente telefonisch bereikbaar en is de balie open.
Van 12:00–17:00 uur is de telefoon en balie alleen open voor spoed en zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Keuzemenu telefoon:
Toets 1 voor spoedgevallen tussen 8.00 – 17.00 uur en voor zaken tussen 12:00 en 17:00 uur die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Toets 2 voor het inspreken van een herhaalrecept

Toets 3 voor contact met de assistente

Toets 4  voor intercollegiaal overleg (bedoelt voor specialisten, apotheken, etc)

Avond-, nacht- en weekenddienst
In de avond, de nacht en in het weekend en feestdagen kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Huisartsenpost/Spoedpost telefoonnummer 023 – 224 25 26

AFSPRAAK MAKEN

Het spreekuur is alleen op afspraak van maandag tot en met vrijdag, elke ochtend en middag. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de klacht; zij is hiervoor opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken mate van spoed van uw klacht. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. De gebruikelijke tijd voor een consult is 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben of wilt u twee klachten met uw arts bespreken dan kunt u in overleg met de assistente een dubbele afspraak maken. Wij verzoeken u vriendelijke om bij voorkeur in de ochtend te bellen voor het maken van een afspraak.

Visites
Indien het om medische redenen niet mogelijk is naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen bij de assistente. Huisbezoeken worden meestal tussen 12.00 en 14.00 uur afgelegd. Daarom verzoeken wij u een huisbezoek zo vroeg mogelijk in de ochtend aan te vragen; bij voorkeur voor 10.30 uur. Dat geldt vanzelfsprekend niet voor spoedvisites. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Telefonisch spreekuur
Wanneer u de dokter telefonisch wilt spreken, over bijvoorbeeld een uitslag van een onderzoek, kunt u hiervoor door de assistente op het terugbel-spreekuur ingepland worden. Dit telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. U wordt dan meestal tussen 12.00 en 14.30 uur teruggebeld door de huisarts, zij belt u met een afgeschermd nummer.

Spoed/EHBO
Bij medische, spoedeisende klachten of verwondingen graag tevoren contact telefoonnummer 023 532 3003 (keuze 1).

Recepten (geldt niet tijdens de vakantie, bel dan de waarnemende huisarts)
Voor het bestellen van herhalingsrecepten van chronische medicatie kunt u 24 uur per dag bellen met onze receptenlijn, via het gewone telefoonnummer 532 3003 (keuzetoets 2) of aan te vragen via de website;  kijk hiervoor onder het kopje Zorgonline – herhaalrecept. U kunt ook een medicatie-overzicht (bij uw apotheek aan te vragen) in onze brievenbus beneden of in de brievenbus in de praktijk deponeren.

Herhaalrecepten die op een werkdag voor 12.00 uur zijn aangevraagd, kunt u de volgende dag afhalen bij uw apotheek.

Urine
U kunt uw ochtendurine in een urinecontainer (bij balie af te halen) voor onderzoek dagelijks bij de assistente afgeven. In de praktijk kunt u het bijbehorende klachtenformulier invullen.
De urine kunt inleveren voor 10:00 uur (muv spoed, dit na overleg met assistente).

Verhindering
Mocht u uw afspraak niet na kunnen komen, om welke reden dan ook, wilt u die dan s.v.p. afbellen. Er is altijd iemand anders die graag op die tijd een consult zou willen. Wanneer u zonder tijdige afmelding niet op uw afspraak verschijnt kan de tijd bij u in rekening worden gebracht.

Praktijkassistente 

Naar aanleiding van een (telefonische) intake kan de doktersassistent u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts. De intake is belangrijk voor een goede doorverwijzing naar een arts of andere zorgverlener. Dit houdt in dat de assistent vragen stelt over uw klachten om te kunnen inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. Op deze wijze kunnen de spreekuren beter ingepland worden.

De doktersassistenten zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts. Zij hebben beroepsgeheim.

In de ochtend bestaat het werk van de assistentes vooral uit het maken van telefonische afspraken en beantwoorden/afhandelen van alle zorgvragen. Daarnaast heeft de assistente een eigen spreekuur op afspraak. In de middag heeft de assistente andere praktijk- en patiëntgebonden werkzaamheden.

U kunt bij de assistente terecht voor:

  • bloeddruk meten (& 24-uurs meting)
  • bloedonderzoek bij vermoeden bloedarmoede/ijzertekort
  • diabetescontrole (suikercontrole)
  • hechtingen verwijderen
  • injecties
  • oren uitspuiten
  • urine onderzoek (op blaasontsteking/urineweginfectie)
  • uitstrijkjes maken (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • wondverzorging (EHBO)
  • wrattenbehandeling met stikstof
  • zwangerschapstest

Wratten spreekuur
Gedurende de hele week is er in de praktijk vloeibaar stikstof aanwezig. Hiermee kunt U wratten en sommige andere huidafwijkingen laten behandelen.

Praktijkondersteuner huisarts (POH-S)

De Praktijkondersteuner Somatiek begeleidt patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD/astma en patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunt zij patiënten die willen stoppen met roken. De Praktijkondersteuner is opgeleid voor deze taken en werkt onder het toezicht van de huisarts.

Daarnaast is bij ons ook een praktijkondersteuner werkzaam voor psychische klachten (POH-GGZ). Zij evalueert samen met de patiënt de klachten en verwijst i.o.m. de huisarts door, houdt zelf therapeutische gesprekken en begeleidt mensen met een chronische stabiele psychische aandoening.

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) hebben beide spreekuren op afspraak. Ook leggen zij zo nodig huisbezoeken af.

Voor reizigersvaccinaties kunt u bij de GGD of Vaccinatiepunt terecht.

Koppeling Apotheken

Met de meeste Haarlemse apotheken hebben we een beveiligde elektronische verbinding. Herhaalmedicatie wordt door ons elektronisch verzonden naar de apotheek. Van de meeste apotheken krijgen wij ook bericht als een andere arts of medisch specialist medicatie voorschrijft, zodat wij weten wat u gebruikt. Helaas werkt dit niet bij alle apotheken. Wij vragen u om zelf ook een lijstje bij te houden van alle medicatie die u gebruikt.

Apotheken avond-, nacht- en weekenddienst.

SAHZ apotheek Spaarne Gasthuis Noord: werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur,   weekend- en feestdagen van 9.30 – 18.00 uur

SAHZ apotheek Spaarne Gasthuis Zuid: 24 uur per dag 7 dagen per week open

SAHZ apotheek Spaarne Gasthuis Hoofddorp: werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur, weekend- en feestdagen van 10.00 – 18.00 uur

Dienstapotheek Rode Kruis Ziekenhuis: avond, nacht en weekend/feestdagen geopend

KLACHTEN

Wij doen allemaal onze uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Dat doen we in de praktijk en ook via deze website.

Mocht u desondanks opmerkingen of klachten hebben verzoeken wij u deze aan ons te laten weten. Deze opmerkingen/ klachten nemen wij zeer serieus en dit gebruiken wij om onze service aan u te verbeteren.

U kunt opmerkingen of klachten mondeling aan ons kenbaar maken bij de assistente of in een gesprek met de huisarts. U kunt het ook schriftelijk doen via het e-consult formulier of per brief. Het liefst hebben wij wel de mogelijkheid om persoonlijk met u in gesprek te gaan over uw klacht.

Zoals wettelijk verplicht zijn wij als huisartsenpraktijk aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie/Geschilleninstantie. Wij hebben hiervoor een overeenkomst met DOKH.

Een klacht over uw arts

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

Klachtenregeling DOKh

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.

Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgegaan.

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit.
Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

Spelregels

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

Voor verdere informatie hierover kunt u kijken op www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling.